Om oss

Vil skape gode verdier

Mosvold & Co AS er et familieeid investeringsselskap, hovedsakelig knyttet til eiendom. Selskapet er basert i Kristiansand, med kompetanse innenfor forvaltning og utvikling av de fleste typer næringseiendommer.
I Mosvold & Co har vi en enkel strategi, og det er tre ting som er viktige for oss:
  • Vi søker høyest mulig avkastning på vår kapital, risiko tatt i betraktning. Tyngden av investeringene skal være i eiendom i Norge.
  • Vi ønsker å bidra positivt til våre omgivelser, nært og fjernt.
  • Vi ønsker å ha en trivelig arbeidsplass hvor de ansatte blir verdsatt, respektert og lyttet til.
Vi kaller det verdiskapende eiendomsforvaltning og betyr at skal være rause, profesjonelle og langsiktige i alt vi gjør.
Med historie tilbake til 1910 var Mosvold & Co eksponert innen shipping helt frem til ut på 2000-tallet.  På 1990-tallet kjøpte Kurt Mosvold tre leiegårder i hovedstaden, med 68 møblerte leiligheter. Ti eiendommer i Oslo sentrum ble kjøpt mot slutten av århundret. Mosvold var betydelig eier i flere industribedrifter fra 1995 og i de påfølgende årene. Dette inkluderte blant annet flere bedrifter i Baltikum, Freyasdal Fabrikker i Kristiansand, Mandals Reperbane og Multi Element i Selvik utenfor Drammen, som viser litt av bredden i Mosvolds industribedrifter på den tiden.
I 1998 kjøpte Mosvold seg inn blant skyskraperne på Manhattan, med andeler i et bygg på 36 etasjer på Fifth Avenue. Gradvis rettet Mosvold blikket mot Kristiansand. Hartmanns Brygge ble første kjøp i Sørlandshovedstaden etter returen fra Østlandet i 2001. Året etter fulgte blant annet kjøpet av de første tre byggene på Fiskebrygga. En rekke eiendomskjøp utenfor Norges landegrenser ble også gjort i starten av 2000-tallet. Investeringer i kontor- og leilighetsbygg i London, USA, Singapore og Malaysia var noen av disse prosjektene.
I tillegg til å ha vært med i oppstarten av det som i dag er kjent som Kristiansand Avis, har Mosvold & Co vært delaktige i en rekke gode og sosiale formål. Noen av de viktigste er Strømmestiftelsen, Ansgarskolen, Livsglede for Eldre, Den Internasjonale Kulturfestivalen og Randesund Misjonskirke. Mosvold har også bygget et barnehjem i India og et i Sri Lanka. I tillegg til å være sterkt engasjert i IK Start og Club 21, har Mosvold vært sponsor for flere lokale idrettslag, deriblant KRS Håndball og Randesund IL.
Vår målsetning er at våre leietakere trives. Vi har derfor et sterkt fokus på å være en kundedrevet organisasjon.  Som et viktig ledd i denne målsetningen drifter vi alle våre eiendommer i Kristiansand selv. Dette for å ha best mulig kontroll med kvalitet og responstider samt ha et nært forhold til optimal kost/nytte for våre leietakere.
Vi ønsker også å bidra på andre arenaer med det samfunnsansvaret som medfølger å være en såpass betydelig aktør i vår region. Dette har vært en tradisjon i fire generasjoner som vi gjerne fører videre til den neste.
Vi engasjerer oss derfor i positive og gode formål både innen idrett, frivillighet og kirke- og foreningsliv. Dette har vi aldri sett på som en byrde - det er et privilegium å kunne være med og ta ansvar.
Velkommen til oss.
Les mer om vår historieLes mindre

Samfunnsansvar

Det har alltid påhvilt oss i Mosvold & Co et ansvar for å bidra positivt i samfunnet. Den som er betrodd mye, har også en forpliktelse til å forvalte ressursene man råder over på en god måte. I årenes løp har vi derfor engasjert oss bredt på en rekke arenaer.
Administrerende direktør Kurt Mosvold bruker selv omkring én dag hver uke på frivillige engasjementer.
- Det er ikke noe jeg ser på som en byrde, men heller en mulighet til å bidra og utrette noe positivt. Jeg har aldri vært redd for å ta ansvar, og gjør det med glede.

I hovedsak kan våre engasjementer deles inn i tre kjerneområder:

Idrett

Mosvold er hovedsponsor av byens elitelag, Kristiansand Topphåndball (KRS). Dette er en spisset satsing med mål om å være blant de beste lagene i Norge. KRS sine ressurser og spillere skal bidra ut i klubbene, samt ha et klart mål om å skape drømmer hos talentene i regionen. Dette heier Mosvold på, og han var selv keeper på KIFs eliteserielag i håndball i sin tid, og har siden gjennom konsernet bidratt både som økonomisk sponsor og rådgivende ressurs. Det er derfor helt naturlig å bidra i KRS Topphåndball. De senere årene har han som veterankeeper vært aktiv spiller for 2. divisjonslaget til Randesund Idrettslag. Her har det også vært naturlig å bidra økonomisk. Mosvold er også involvert i IK Start, som leder av investorlauget Club 21. Også klubber som Vipers, AK28 og Donn mottar eller har mottatt pengestøtte.

Internasjonalt arbeid og integrering

Eksempler på samfunnsbyggende prosjekter vi har støttet er blant annet Livsglede for Eldre, Protestfestivalen og Den Internasjonale Kulturfestivalen som arrangeres i Kristiansand hvert år.

- For at samfunnets hjul skal gå rundt, er det utrolig viktig at vi tar inn over oss at vi er et moderne og mangfoldig samfunn, der vi ikke alle er like, men der alle har lik verdi. Integrering, forståelse og aksept er viktige nøkler for at mennesker med ulik nasjonal og kulturell bakgrunn skal kunne delta i norsk yrkes- og samfunnsliv, sier Mosvold.

Det har derfor vært naturlig å involvere seg i det viktige arbeidet for å fremme og styrke hverdagen for flerkulturelle i Norge.

Bistand

Bidrag og lederansvar i organisasjoner som Strømmestiftelsen og Kirkens Nødhjelp, i fadderarbeid for vanskeligstilte og flyktninger er for oss en naturlig del av ansvaret vi kjenner på som mennesker med betrodde ressurser.

På Sri Lanka har vi involvert oss dypt i bistand, med praktisk nestekjærlighet og langsiktig støtte til en stolt nasjon som trenger vår hjelp. Siden 2006 har vi bygget barnehjem og startet fagskole for unge jenter. Gjennom AKO-stiftelsen (Nicolai Tangen) deler vi årlig ut over 500 stipend til studenter på forskjellige skoler og universiteter. Sørlandets Elektro Engros (SEE) er også en viktig bidragsyter i vårt arbeid på Sri Lanka.

Dernest tror vi på å etablere reiselivsnæring som en samfunnsbyggende og positiv faktor som kan dra Sri Lanka i riktig retning, et arbeid vi bare så vidt har sett begynnelsen på.

Vi er alle verdensborgere.  Derfor slutter ikke vårt engasjement ved landegrensene. Og når vårt eget samfunn blir et speil av verden i miniatyr, er vi alle medmennesker med ansvar for hverandre.
Les mer om våre engasjementLes mindre

Våre investeringer

Mosvold & Co med samarbeidspartnere er i dag den største eiendomsaktøren i Kristiansand. Det forplikter, og vi har derfor klare målsetninger for alle investeringer vi går inn i.

Vår målsetning er at det skal leveres førsteklasses kvalitet og service over alt der vi er involvert.

Gjennom mer enn hundre år har Mosvold-familien historisk sett vært sterkest involvert i shipping. For Mosvold & Co sin del har virksomheten dreid i stadig sterkere grad mot investering i eiendom. I Kristiansand har vi vår egen driftsorganisasjon, Mosvold Eiendomsservice, som i dag teller 6 ansatte.

Hovedfokuset de første årene var eiendommer i hjertet av Oslo, samt aktivitet i Tyskland og USA. Siden årtusenskiftet har vi hatt et spisset fokus på investeringer i Kristiansand.

Flaggskipet i porteføljen vår er syv bygg på Fiskebrygga som vi har brukt femten år på å samle under vårt eierskap.

I og rundt Markensgate eier Mosvold & Co flere av de meste sentrale eiendommene, i kompaniskap med andre sentrale eiendomsaktører i byen.

I den senere tid har Mosvold med partnere, kjøpt Havnekvartalet og store deler av Avenyen i Sørlandsparken.

Andre eiendommer som Statens Vegvesen på Rige, Kjøita Park, Hartmanns Brygge og Trekanten i Vågsbygd inngår som deler av Mosvolds eiendomsportefølje. Samtlige er eid i kompaniskap med andre.

Gjennom tre mindre hoteller er Mosvold-gruppen også involvert i reiselivsbransjen på Sri Lanka. Selskapet ser store vekstmuligheter i dette vakre landet.

Les mer om våre investeringerLes mindre

Ivaretagelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Mosvold & Co AS en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
Loven innebærer også at Mosvold & Co AS må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet Mosvold & Co AS gjør for å sikre dette.

Mosvold & Co AS sine leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Mosvold & Co AS ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler vår holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vi har kartlagt våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.

Styret i Mosvold & Co AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt administrerende direktør i Mosvold & Co AS ansvar for etterlevelse av den.

Spørsmål vedrørende Mosvold & Co AS sin etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til grethe@mosvold.no

MENNESKENE I MOSVOLD

Med tette bånd til hverandre lever Mosvold & Co med sine samarbeidspartnere under samme tak i Østre Strandgate. 
Vi er representert gjennom ulike selskaper, men ser oss selv som ett slagkraftig team – sammen utgjør vi den største eiendomsaktøren i Kristiansand.

Kurt Mosvold
Administrerende direktør
Karl Mosvold
Styreformann
Bente Mosvold Andersen
Markedssjef og utleieansvarlig
Tom Johannessen
Drift/forvaltning
Monica S. Mushom
Daglig leder Kjøita park 1 AS
Svein Stiansen
Daglig leder Mosvold Bolig AS
Henning Kaste Isaksen
Finansdirektør
Geir Helmersen
Utvikling/ombygging
Torjus Kleivane
Prosjektleder
Grethe Rustad
Regnskap og resepsjon
Mats Edwin Bachmann
Utleie Bolig/næring

G-eiendom

Stine A. Jørgensen
Økonomikonsulent
Roy Gundersen
Daglig leder G Eiendom / Hillegarn
Jarl Erik Ulvedal
Økonomisjef
Synnøve Viste Eidem
Regnskapskonsulent

Mosvold eiendomsservice
vAKTTELEFON: 46 82 56 03

Bjørgulv Håland
Vaktmester
Jeton Sejfijaj
Vaktmester
Andreas Lund
Vaktmester
Joachim Nordlie
Vaktmester
Simen Blomstereng
Vaktmester
Adrian Hausken Stenslund
Vaktmester
Telefon 38 12 55 80
Mosvold & Co AS
Østre Strandgate 46, 4610 Kristiansand
Telefon: 381 25 580
© Mosvold & co 2021.